De gemeente Eindhoven maakt vooralsnog geen gebruik van de Rijkregeling voor verkaveling.

Wat willen wij bereiken

 
De Gemeente Eindhoven moet plannen maken voor de verkaveling (onder de grond brengen) van de H.L. en deze in de komende jaren in uitvoering nemen.
 
Als U dit initiatief steunt: Graag een berichtje via het Contact formulier. Uw gegevens achterlaten bij de Login functie mag ook. Wij houden U dan ook op de hoogte o.a. van ontwikkelingen en significante toevoegingen aan het document archief.
Vervanging bovengrondse 150 kV

Vervanging bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. In de eerste planne was ook voorzien een en aanlegvan een  ondergrondse 150 kV-verbinding naar Eindhoven Noord.

Het onder de grond brengen van van de huidig verbinding tussen Best en Eindhoven-Noord (die loopt langs en door Acht) was altijd "out of scope".

laatste stand van zake zie https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/tilburg-noord-best-eindhoven-noord/

Groene strook

Groen strook

Het trace waar de hoogspanningsmast loopt is zo mooi groen. Echter.....

Bomenkap

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft onlangs zijn veiligheidsnormen aangescherpt. De hoogspanningsmasten moeten goed bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaam heden en/of calamiteiten. Dat betekent dat er aan weerszijden van een hoogspanningsmast een veiligheidszone is aangewezen waar eisen gelden op het gebied van groen en andere belemmerende factoren. Concreet houdt dit in dat bomen gesnoeid of gekapt moeten worden. De gemeente heeft, in overleg met TenneT en Trefpunt Groen, besloten tot het kappen van de bomen langs het hoogspanningstracé.

Waarom bomenkap?

Tot 2016 heeft de gemeente de bomen langs het hoogspanningstracé altijd gesnoeid. Nu de regels zijn aangescherpt zou dit betekenen dat er vaker gesnoeid moet worden, wat problemen met zich meebrengt. Het uitgangspunt van TenneT is namelijk dat er voor een periode van minimaal drie jaar na uitgevoerd snoeiwerk, geen snoeiwerkzaamheden op die meer plek hoeft plaats te vinden. Die periode is voor de meeste bomen te lang en dat zou betekenen dat de veiligheidsnormen overschreden worden. De kap van bomen betekent overigens niet dat er helemaal geen groen meer mag staan langs het hoogspanningstracé. Wel gelden er strenge normen binnen de veiligheidsstroken om onder meer het overslaan van hoogspanning op bomen te voorkomen. Ook moeten de hoogspanningsmasten, zoals eerder aangegeven, goed bereikbaar blijven.


Gesnoeid

De illustratie bij dit artikel. Het was een beeldbepalende eik op 17 m uit het hart van het hoogspanningstracé. Deze hoeft nooit meer gesnoeid te worden (Het groen is klimop) Deze foto is gemaakt aan het Rein Keizerpad. Andere grote bomen in de buurt van deze boom zijn op 1 meter afgezaagd en blijven zichtbaar tot ze weg gerot zijn.

Hoe zit het met compensatie?

Op de veel plaatsen langs het hoogspanningstracé staan gelukkig geen woonwijken en is het gemis van groen minder ingrijpend. Er zijn ook plaatsen .......

zie ook Archief onder bomenkap

In de navolgende Eindhovense wijken zijn er woningen binnen de 150 m zone

De situatie in Eindhoven: Ongeveer 1750 woningen, in de navolgende wijken, binnen de 150 m zone liggen:

 

De illustratie geeft aan hoe een hoogspanningstracé eruit zou moeten zien, maar dan zonder woningen binnen een gebied van 100/150 m aan weerszijde.

Deze foto is gemaakt aan de Jan Gielenlaan tussen twee huizen in. Toen deze huizen gebouwd werden hield men rekening met slechts 17,5 m vrije ruimte aan weerszijde te meten vanuit het hart van het tracé. Na de bouw van de huizen is het hoogspanningstracé nog verzwaard.

GGD-Richtlijn

Op 21 juni 2006 heeft het Landelijk Centrum Medische Milieukunde (LCM) een standpunt uitgebracht ten aanzien van de elektromagnetische velden die samenhangen met elektriciteitsvoorzieningen. In het LCM werkten de Medische Milieukundige GGD medewerkers samen om te komen tot gezamenlijke standpunten.

GGD-richtlijn Op 21 juni 2006 heeft het Landelijk Centrum Medische Milieukunde (LCM) een standpunt uitgebracht ten aanzien van de elektromagnetische velden die samenhangen met elektriciteitsvoorzieningen. In het LCM werkten de Medische Milieukundige GGD medewerkers samen om te komen tot gezamenlijke standpunten. Volgens het LCM bestaat er onzekerheid over een oorzakelijk verband en de ernst van het eventuele effect. Daarom adviseert zij om uit voorzorg langdurig verblijf van kinderen in een magnetisch veld hoger dan 0,4 microtesla zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden. Het advies richt zich daarmee op alle bronnen van magnetische velden die samenhangen met het elektriciteitsnetwerk. Verder adviseert het LCM om in specifieke lokale situaties waarbij sprake is van langdurig verblijf van kinderen rondom bronnen van magnetische velden, te streven naar een zo laag mogelijke magnetische veldsterkte, met als advieswaarde 0,4 microtesla. Wat redelijkerwijs mogelijk is, kan zowel in bestaande als in nieuwe situaties worden afgewogen. Het LCM benadrukt daarbij dat gemeenten, op grond van de VROM-nota “Nuchter Omgaan met risico’s”, in alle specifieke lokale situaties tot een eigen afweging kunnen komen.

De gemeente Eindhoven maakt vooralsnog geen gebruik van de Rijkregeling voor verkaveling.

Veel gemeenten zijn plannen aan het maken en zoeken naar financiering om de hoogspanningsleidingen in de buurt van huizen te verkavelen.

De minister heeft de onderzoeken naar de volksgezondheid niet afgewacht en maatregelen genomen. Hij heeft niet voor niets 400 miljoen uitgetrokken voor verkaveling onder de grond, om de burgers (zoals hij zegt) tegemoet te komen.

In de week van 12 -10-2015 is de stroomwet in de Tweede Kamer behandeld en heeft zij de plannen van de minister van Economische Zaken de heer Kamp (financiering verkaveling 75% rijk en 25% gemeenten) goedgekeurd. Tevens hebben zij besloten dat gemeenten die er geen gebruik van maken, omdat zij de kosten niet kunnen dragen, een lager percentage hoeven te betalen. De uitwerking van een hogere bijdrage door het Rijk dient nog plaats te vinden en ook de goedkeuring door de Eerste Kamer.

Er zijn een toenemend aantal gemeenten die plannen hebben gerealiseerd of plannen aan het maken om de Hoogspanningsleidingen in de buurt van huizen te verkavelen.

Leukemie bij kinderen en Alzheimer bij volwassenen

Leukemie bij kinderen en Alzheimer bij volwassenen. Dat zijn de twee meest genoemde gevaren van wonen onder hoogspanningskabels.

Volgens het rijksadvies moeten nieuwe situaties waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waar het magnetisch veld sterker is dan 0,4 microTesla (de zogeheten 'magneetveldzone') zoveel mogelijk worden vermeden.

De gezondheidsraad heeft 18 april 2018 een nieuwe publicatie het licht doen zien. meer ....

Het gaat hierbij om nieuwe bestemmingsplannen die de bouw van nieuwe woningen, scholen en kinderdagverblijven mogelijk maken.