Halverwege 2022 lijkt het erop dat de gemeente Eindhoven plannen gaat maken voor de verkaveling (onder de grond brengen) van de Hoogspannings Leiding  (H.L). gezien de volgende passage op de website van de gemeente onder de kop Begroting 2022: Stevig Fundament voor de groei van de stad:

Hoogspanning onder de grond: Door het onder de grond brengen van bestaande hoogspanningslijnen kan ruimte ontstaan voor de groei van de stad en voor extra groen. TenneT voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen in Eindhoven Noord (door Acht en Woensel) De gemeente stelt budget beschikbaar om een deel van deze opgave te kunnen betalen.

 
Onze "Wat willen we bereiken" van 2016: De Gemeente Eindhoven moet plannen maken voor de verkaveling (onder de grond brengen) van de H.L. en deze in de komende jaren in uitvoering nemen. Er lijkt nu in 2022 een kentering gekomen te zijn (het Eindhovens dagblad gaf eens aan "daarmee hebben VVD, Groen Links en PvdA een handreiking gedaan naar het CDA" ), maar nu nog even zorgen dat na een rij van volgende gemeenteraad verkiezingen de bedoelingen ongewijzigd blijven.

Wat zien wij in het AD (maart 2023): Een haalbaarheidsonderzoek dat in 2022 werd aangekondigd begint niet eerder dan 2025. Volgens Tennet (de uitvoerder) Het zijn echter complexe trajecten, technisch en met inspraak en procedures. Deze trajecten vergen jaren voorbereiding en uitvoering. Gemiddeld kost dit zeker zes tot acht jaar.
Ik lees dan op zijn vroegst 2030

Vervanging bovengrondse 150 kV

Vervanging bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. In de eerste plannen was ook voorzien een aanleg van een  ondergrondse 150 kV-verbinding naar Eindhoven Noord.

Het onder de grond brengen van de huidige verbinding tussen Best en Eindhoven-Noord (die loopt langs en door Acht) was altijd "out of scope".

Groene strook

Groen strook

Het trace waar de hoogspanningsmast loopt is zo mooi groen. Echter.....

Bomenkap

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft onlangs zijn veiligheidsnormen aangescherpt. De hoogspanningsmasten moeten goed bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaam heden en/of calamiteiten. Dat betekent dat er aan weerszijden van een hoogspanningsmast een veiligheidszone is aangewezen waar eisen gelden op het gebied van groen en andere belemmerende factoren. Concreet houdt dit in dat bomen gesnoeid of gekapt moeten worden. De gemeente heeft, in overleg met TenneT en Trefpunt Groen, besloten tot het kappen van de bomen langs het hoogspanningstracé.

Waarom bomenkap?

Tot 2016 heeft de gemeente de bomen langs het hoogspanningstracé altijd gesnoeid. Nu de regels zijn aangescherpt zou dit betekenen dat er vaker gesnoeid moet worden, wat problemen met zich meebrengt. Het uitgangspunt van TenneT is namelijk dat er voor een periode van minimaal drie jaar na uitgevoerd snoeiwerk, geen snoeiwerkzaamheden op die meer plek hoeft plaats te vinden. Die periode is voor de meeste bomen te lang en dat zou betekenen dat de veiligheidsnormen overschreden worden. De kap van bomen betekent overigens niet dat er helemaal geen groen meer mag staan langs het hoogspanningstracé. Wel gelden er strenge normen binnen de veiligheidsstroken om onder meer het overslaan van hoogspanning op bomen te voorkomen. Ook moeten de hoogspanningsmasten, zoals eerder aangegeven, goed bereikbaar blijven.


Gesnoeid

De illustratie bij dit artikel. Het was een beeldbepalende eik op 17 m uit het hart van het hoogspanningstracé. Deze hoeft nooit meer gesnoeid te worden (Het groen is klimop) Deze foto is gemaakt aan het Rein Keizerpad. Andere grote bomen in de buurt van deze boom zijn op 1 meter afgezaagd en blijven zichtbaar tot ze weg gerot zijn.

Hoe zit het met compensatie?

Op de veel plaatsen langs het hoogspanningstracé staan gelukkig geen woonwijken en is het gemis van groen minder ingrijpend. Er zijn ook plaatsen .......

zie ook Archief onder bomenkap

In de navolgende Eindhovense wijken zijn er woningen binnen de 150 m zone

De situatie in Eindhoven: Ongeveer 1750 woningen, in de navolgende wijken, binnen de 150 m zone liggen:

 

De illustratie geeft aan hoe een hoogspanningstracé eruit zou moeten zien, maar dan zonder woningen binnen een gebied van 100/150 m aan weerszijde.

Deze foto is gemaakt aan de Jan Gielenlaan tussen twee huizen in. Toen deze huizen gebouwd werden hield men rekening met slechts 17,5 m vrije ruimte aan weerzijde te meten vanuit het hart van het tracé. Na de bouw van de huizen is het hoogspanningstracé nog verzwaard.

GGD-Richtlijn

Op 21 juni 2006 heeft het Landelijk Centrum Medische Milieukunde (LCM) een standpunt uitgebracht ten aanzien van de elektromagnetische velden die samenhangen met elektriciteitsvoorzieningen. In het LCM werkten de Medische Milieukundige GGD medewerkers samen om te komen tot gezamenlijke standpunten.

GGD-richtlijn Op 21 juni 2006 heeft het Landelijk Centrum Medische Milieukunde (LCM) een standpunt uitgebracht ten aanzien van de elektromagnetische velden die samenhangen met elektriciteitsvoorzieningen.

In het LCM werkten de Medische Milieukundige GGD medewerkers samen om te komen tot gezamenlijke standpunten.

Volgens het LCM bestaat er onzekerheid over een oorzakelijk verband en de ernst van het eventuele effect. Daarom adviseert ze om uit voorzorg langdurig verblijf van kinderen in een magnetisch veld hoger dan 0,4 microtesla zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden. Het advies richt zich daarmee op alle bronnen van magnetische velden die samenhangen met het elektriciteitsnetwerk.

Verder adviseert het LCM om in specifieke lokale situaties waarbij sprake is van langdurig verblijf van kinderen rondom bronnen van magnetische velden, te streven naar een zo laag mogelijke magnetische veldsterkte, met als advieswaarde 0,4 microtesla. Wat redelijkerwijs mogelijk is, kan zowel in bestaande als in nieuwe situaties worden afgewogen.

Het LCM benadrukt daarbij dat gemeenten, op grond van de VROM-nota “Nuchter Omgaan met risico’s”, in alle specifieke lokale situaties tot een eigen afweging kunnen komen.

Leukemie bij kinderen en Alzheimer bij volwassenen

Leukemie bij kinderen en Alzheimer bij volwassenen. Dat zijn de twee meest genoemde gevaren van wonen onder hoogspanningskabels.

Volgens het rijksadvies moeten nieuwe situaties waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waar het magnetisch veld sterker is dan 0,4 microTesla (de zogeheten 'magneetveldzone') zoveel mogelijk worden vermeden.

De gezondheidsraad heeft 18 april 2018 een nieuwe publicatie het licht doen zien. meer ....

Het gaat hierbij om nieuwe bestemmingsplannen die de bouw van nieuwe woningen, scholen en kinderdagverblijven mogelijk maken.

Hoogspanningslijn in Woensel Noord

Een uitdagende opdracht over de mogelijkheden naar verkabeling of verplaatsing van de hoogspanningslijn in Woensel-Noord te Eindhoven. Een studie project door de Technische Universiteit Eindhoven.

Er is  veel discussie of de hoogspanningslijnen ondergronds of bovengronds moeten worden gelegd. De verbindingen die boven de grond liggen zijn veelal torenhoge masten met gebundelde kabels, die de zichtbaarheid verstoren.
In Nederland zijn er mogelijkheden voor het ondergronds brengen (verkabelen) van 150 kV hoogspanningslijnen, zo ook de hoogspanningslijn die door Woensel-Noord, te Eindhoven loopt.
Dit rapport betreft een verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden voor de hoogspanningslijn in Woensel-Noord. Dit onderzoek focust zich op de vraag wat verkabeling of verplaatsing van de hoogspanningslijn in Woensel-Noord oplevert.

Een uitvoerig rapport dat verdient om gelezen te worden.

2021-01-01 hoogspanningslijn woensel noord studie